اهمیت پنجره دوجداره در ساختمان
آذر ۱۱, ۱۳۹۴
قیمت پنجره دوجداره upvc
آذر ۱۹, ۱۳۹۴

پنجره دوجداره مخصوص مطب بیمارستانها

در طراحي بيمارستان ها و مراکز بهداشتي – درماني، به دليل اهميت بالاي ماهيت کاربري که با سلامت روح و جسم انسان در ارتباط است و نيز حاکم بودن روابط پيچيده عملکردي (روابط برون بخشي و درون بخشي بيمارستان) در آن، توجه به الزامات طراحي مناسب نقش حياتي دارد. يکي از اين الزامات استفاده صحيح از نور روز توسط در و پنجره دوجداره یو پی وی سی است.

از سوی ديگر در اقليم هاي با رطوبت بالاي هوا (مانند اقليم معتدل و مرطوب شمال کشور) اهميت توجه به نور روز و عایق بودن استاندارد پنجره های دوجداره براي ايجاد محيطي شفابخش و بيشتر احساس مي شود، زيرا اين اقليم ها با روزهاي ابري و کم نور بيشتري روبرو هستند.

نوشته حاضر در صدد است که با اتکا به مطالعات و تحقيقات تجربي و ميداني معتبر انجام شده (در مورد تاثير نور روز در بيمارستان ها و استفاده از در و پنجره های دو و سه جداره استاندارد یو پی وی سی) به تشريح اثرات جسمي و روحي نور روز بر بيماران بپردازد. سپس با استخراج ويژگي هاي نور روز مناسب حاصل از نتايج و يافته هاي پيشين و نيز استانداردهاي معتبر درباره نور روز و همچنين با در نظر گرفتن شرايط اقليمي، راهکار کالبدي مناسب براي استفاده بهينه از نور روز در اتاق هاي بستري در اقليم معتدل و مرطوب (مدار ۳۶ تا ۳۸ درجه) ارائه مي شود، که شامل ابعاد مناسب پنجره های دوجداره یو پی وی سی، به منظور فراهم آوري موجبات ورود نور روز به ميزان کافي به اتاق بستري، جهت گيري صحيح ساختمان، و ويژگي هاي سايه بان مناسب اتاق بستري (به منظور جلوگيري از ورود تابش مستقيم آفتاب) در منطقه مذکور است.

در مرحله بعد، صحت نتايج به دست آمده با نرم افزار نورپردازي ديالوکس مدل سازي و بررسي مي شود. البته لازم به ذکر است که اين روند طراحي و مدل سازي در ساير اقليم ها نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. از آن جا که طراحي اتاق بستري بر اساس استانداردهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران و وزارتبهداشت انجام مي شود، ميزان کارايي اين استانداردهاي طراحي (از نظر استفاده صحيح از نور روز در اتاق بستري) با نرم افزار محاسب نور سنجيده شده و در صورت لزوم مدل جايگزيني پيشنهاد مي شود.