تاریخچه یو پی وی سی
تاریخچه پنجره های یو پی وی سی در ایران
آبان ۱۵, ۱۳۹۴
پنجره دوجداره یو پی وی سی در کرج, اطلاعات فنی پروفیل ویستابست
پنجره دوجداره یو پی وی سی در کرج
آبان ۱۹, ۱۳۹۴
پنجره دوجداره یو پی وی سی در کرج, اطلاعات فنی پروفیل ویستابست

پنجره دوجداره یو پی وی سی در کرج, اطلاعات فنی پروفیل ویستابست

اطلاعات فنی پروفیل ویستابست

VISTABEST

پروفیل درب و پنجره upvc ویستا بست (VISTA BEST) بررسی های انجام گرفته در رابطه با قابلیت ها ی مختلف پروفیل ویستابست و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان مختلف در این صنعت و همچنین کارخانه داران ، تولید کنندگان درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی و همچنین مصرف کنندگان درب و پنجره دو جداره upvc، پروفیل ویستابست از مجموع ۴۰ بارم ، با کسب ۳۷ بارم مثبت از نظر کیفیت پروفیل در آزمایشات مختلف سختی، قابلیتهای فنی، استحکام و…..در رتبه نخست پروفیلهای ایران قرار دارد.

پنجره دوجداره یو پی وی سی ویستابست

آمار ارائه شده بر حسب داده هایی است که بازدیدکنندگان و مصرف کنندگان پنجره یو پی وی سی، کارشناسان و تولیدکنندگان درب و پنجره upvc بطور روزانه و داینامیک تهیه گردیده است.

VISTABEST

نتایج آزمایشات مختلف سختی، قابلیت های فنی، استحکام و … نتیجه نظرات پروفیل ویستا بست عدم بروز مشکلات تغییر فرم پروفیلupvc مثبت عدم بروز مشکلات تغییر رنگ پروفیلupvc مثبت ترازقیمت و کیفیت پروفیلupvc مثبت راحتی نظافت فرم پروفیلupvc مثبت میزان مقاومت در شرایط آب و هوایی مختلف پروفیلupvc مثبت مقبولیت و داشتن استاندارد های ملی پروفیلupvc مثبت مقبولیت و داشتن استاندارد های جهانی پروفیلupvc مثبت میزان رضایتمندی مشتریان پروفیلupvc مثبت پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره UPVC : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

پنجره یو پی وی سی ویستابست

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله۶۵ میلیمتر و ۴۵ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمترمیباشد. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳۲ و عرض آن نیز ۲۱ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره یو پی وی سی:

پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۷۶ میلیمتر و ۵۶ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره یو پی وی سی پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۳۲ میلیمتر و عرض آن ۲۲ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل لنگه پنجره upvc :

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸ میلیمتر نیز ارتفاع دیوارهداخلی این پروفیل upvc میباشد. و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳کاناله ۳۵ میلیمتر و عرض آن ۲۲ میلیمتر است.پروفیل لنگه پنجره دوجداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد.

vistabast

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc :

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۸۳ میلیمتر و ۴۳ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره دو جداره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvcویستابست ۳ کاناله ۲۰ میلیمتر و عرض آن ۳۴ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل فریم کشوئی تک ریل پنجره دوجداره یو پی وی سی: ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸ میلیمتر نیز ارتفاعدیوار داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد.پروفیل فریم کشوئی تک ریل دوجداره upvc ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۹۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیلیو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۲۰ میلیمتر و عرض آن ۳۸ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل باز شوی کشوئی پنجره دوجداره upvc : ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۱۰۳ میلیمتر و۶۳ میلیمتر نیزارتفاع دیوار داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل باز شوی کشوئی پنجره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvcویستابست ۳ کاناله ۲۸وعرض آن ۳۰میلیمتر است.

vistabast

پروفیل پنل پنجره دوجداره یو پی وی سی : ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۱۱۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر نیزارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. در این پروفیل پنل upvc ویستابست ۳ کاناله عرض آن ۲۲ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل upvc ویستابست : Mosquito sash S-۵۰۷.۰۸ ۰.۲۶ Kg/m

vistabast

پروفیل کاور پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ویستابست در این نوع پروفیل یو پی وی سی عرض پروفیل کاور پنجره upvc ویستابست ۲۲ میلیمتر می باشد.

vistabast

پروفیل اتصال دهنده پنجره دوجداره upvc :

عرض این پروفیل upvc اتصال دهنده پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۶۰ میلیمتر می باشد.

vistabast

پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ویستابست در این پروفیل یو پی وی سی عرض پروفیل لوله پنجره دوجداره upvc ویستابست ۵۰میلیمتر می باشد.

vistabast

پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست

عرض پروفیل آداپتور پنجره upvc ویستابست در این نوع پروفیل یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد.

vistabast

پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Renovation angle S-۵۰۷.۱۲ ۰.۴۹ Kg/m

vistabast

پروفیل upvc ویستابست: Overhung S-۵۰۷.۰۵ ۱.۱۶ Kg/m

vistabast

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره UPVC:

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله۷۰ میلیمتر و۵۰میلیمتر ارتفاع دیواره داخلیاین پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره یو پی وی سی ویستابست۵کاناله دارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۷ میلیمترمیباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳۴ و عرض آن نیز ۲۲ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره یو پی وی سی:

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد.پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره upvc ویستابست ۵ کاناله دارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۳۲ میلیمتر و عرض آن ۲۲۴ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل لنگه پنجره :

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله ۷۸ میلیمترو۵۸میایمتر نیز ارتفاع دیوارهداخلی این پروفیل upvc میباشد. و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله ۳۷ میلیمتر و عرض آن ۲۴ میلیمتر است. پروفیل لنگه پنجره دو جداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کانالهدارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد.

vistabast

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc :

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵ کاناله ۸۴ میلیمتر و ۴۴ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره دو جداره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۷۰میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله ۲۲میلیمتر و عرض آن ۳۶ میلیمتر است.

vistabast

پروفیل یو پی وی سی ویستابست : Coupling S-۵۶۳.۱۱ ۰,۱۱ Kg/m

vistabast

پروفیل upvc ویستابست : Georgian bar S-۵۶۳-۱۲ ۰,۱۶kg/m Co-Extrusion

vistabast

پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ویستابست عرض این پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی ویستابست ۷۰ میلیمتر می باشد.

vistabast

پروفیل upvc ویستابست: ۹۰’ pole S-۵۶۳.۱۰ ۱,۶۰ Kg/m

vistabast

پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Overhung S-۵۶۳.۰۴ ۱,۳۲ kg/m

vistabast

پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست در این نوع پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc ویستابست ۷۰ میلیمتر می باشد.

vistabast

پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Glassbead ۳۴mm S-۵۶۳.۷۰ ۰,۱۷ kg/m; PCE: ۳۸ g/m

vistabast

پنجره ماندگار

پنجره ماندگار